📣📣📣 Từ 06 giờ 00 ngày 14/10/2021, Hà Nội điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố (Trích Công điện số 21/CD_ UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)