Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tất cả mọi người hãy chung tay đẩy lùi dịch Covib. Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần. Chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và phải đo khẩu trang đúng cách.