Phụ huynh hướng dẫn trẻ cùng làm đồ chơi và cho trẻ chơi trong những ngày nghỉ học phòng chống dich covid.