Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

* Phương án khi có trường hợp mắc Covid-19 (F0) tại trường học.

- Khi phát hiện F0 tại trường học.

- Khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngoài giờ học, làm việc.

* Phương án xử trí khi có trường học nghi mắc Covid-19 (F0), F1, F2 tại trường học.