Công văn số 3995/SGDĐT -CTTT ngày 20/11/2021 về việc cho học sinh các huyện, thị xã, trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid 19.