Công văn 400/PA - UBND "Phương án cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường đề phòng, chống dịch COVID - 19"  Của UBND Huyên Thanh Trì.